Leverings voorwaarden

Onze leverings voorwaarden

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Roermond onder nummer 960108.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2.  Aanbiedingen
Artikel 3.  Rechten van industriële en intellectuele eigendom
Artikel 4. Emballage
Artikel 5. Adviezen, ontwerpen en materialen
Artikel 6. Overeenkomsten
Artikel 7. Levertijd en leverplaats
Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
Artikel 9. Wijzigingen van het aangenomen werk
Artikel 10. Montage
Artikel 11. Oplevering
Artikel 12. Aansprakelijk
Artikel 13. Garantie
Artikel 14. Transport
Artikel 15. Niet afgehaalde zaken
Artikel 16. Betaling
Artikel 17. Reclamaties of klachten
Artikel 18. Prijswijziging
Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
Artikel 20. Ontbinding
Artikel 21. Toepasselijk recht

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of va koop, door P. de Boer B.V. gedaan of aangedaan.

1.2 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door P. de Boer B.V.

1.3 In deze voorwaarden worden de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij veder wordt betiteld als opdrachtgever.

1.4 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2.  Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

2.2 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan hem wordt gegeven, alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.

2.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats, magazijn of winkel exclusief omzetbelasting. De inhoud van folders drukwerk enz. binnen opdrachtnemer niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3.  Rechten van industriële en intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt de opdrachtnemer alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren of straffe van een boete van € 450,00 per dag.

Artikel 4. Emballage

4.1 Noodzakelijk emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van opdrachtnemer.

Artikel 5. Adviezen, ontwerpen en materialen

5.1 Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slecht van algemene aard en vrijblijvend.

5.2 Opdrachtnemer aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dan ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens ontwerk van opdrachtgever is bestemd.

5.3 Voor de door opdrachtnemer zelf gemaakte ontwerpen neemt deze zelf de verantwoordelijkheid. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

5.4 In geval opdracht neemt opdrachtnemer bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zicht voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebuikte materialen voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

5.5 Wenst opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan opdrachtnemer over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.

5.6 Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 6. Overeenkomsten

6.1 Alle overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijk aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, of uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 7. Levertijd en leverplaats

7.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van opdrachtnemer. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.

7.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijving van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegen niet tijdige levering indien opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever opdrachtnemer een temrijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.3 Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dan uitvoering mogelijk blijft.

8.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is in zijn verplichtingen na te komen.

8.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.

8.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9. Wijzigingen van het aangenomen werk

9.1 Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Artikel 10. Montage

10.1 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 11. Oplevering

11.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd, wanneer de opdrachtgever het werk in ontvangst heeft genomen en goedgekeurd.

Artikel 12. Aansprakelijk

12.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer , met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
b) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt.

12.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer ter zake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, modellen of andere zaken respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Artikel 13. Garantie

13.1 Opdrachtnemer staat in voor goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzicht van constructie en materiaal voor zover opdrachtnemer vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van 12 maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Opdrachtnemer wordt in dat geval eigenaar van de te vervangen onderdelen. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtnemer. Indien gedurende een periode van 12 maanden na levering blijkt dat de constructie ondeugdelijk was, zal opdrachtnemer de bewerking/constructie herstellen.

13.2 Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft opdrachtnemer het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering van een zaak over te gaan.

13.3 Opdrachtgever dient te allen tijde opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Artikel 14. Transport

14.1 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

14.2 Mocht een beroep op het gestelde in artikel 14.1 niet opgaan dan is opdrachtnemer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen.

Artikel 15. Niet afgehaalde zaken

15.1 Indien opdrachtgever zaken die opdrachtnemer van opdrachtgever onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afhaalt tegen betaling van het verschuldigde, heeft opdrachtnemer het recht om een maand na de terbeschikkingstelling van de zaken deze na ingebrekestelling voor en namens opdrachtgever te (doen) verkopen onder de verplichting de opdracht aan opdrachtgever uit te keren, onder aftrek van de aan opdrachtnemer toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van opdrachtnemer.

16.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities contant en opdragen werkzaamheden en geleverde goederen op maandrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

16.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd, alvorens t e leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer tot vergoeding van onkosten en winstderving.

16.4 Tevens is opdrachtnemer gerechtigd, om indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

16.5 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen o opdrachtnemer te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.6 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

16.7 Wanneer de betaling van de toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegen renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

16.8 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een door derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer het faillissement van opdrachtgever aanvraagt is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementaanvrage verschuldigd.

Artikel 17. Reclamaties of klachten

17.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

17.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na aflevering van een zaak.

17.3 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

17.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 18. Prijswijziging

18.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte. Prijsafspraken duren conform geldigheid van de offerte.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

19.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering en ter zake van boete, rente en kosten.

19.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door opdrachtnemer geleverde zaken een padrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van opdrachtnemer te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorst verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zake wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

19.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

19.4 Opdrachtnemer verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van opdrachtnemer, ten behoeve van andere aanspraken die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 20. Ontbinding

20.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt, zal hij te allen tijde eerst opdrachtnemer schriftelijk in verzuim stellen en deze en redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

20.2 Opdrachtgever geeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reed sin verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

20.3 Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid in geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort het recht op betaling voor de reeds verrichte prestaties.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartoe verzetten.